PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE เครื่องฉีดพลาสติก

ID : 178907
Brand : TOPSTAR
Model : TM170
Last Update : 10/08/2564 09:45 Preview : 1,334
ID : 179219
Brand : TOPSTAR
Last Update : 20/08/2564 11:37 Preview : 1,174
TH Series เครื่องฉีดขึ้นรูปด้วยแรงดันโดยตรง แบบ: EVH Series เครื่องฉีดพลาสติก ความยาวแขน: โหลด: ความถูกต้องของตำแหน่งซ้ำ: วัตถุประสงค์: การฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
ID : 179220
Brand : TOPSTAR
Model : SEVH
Last Update : 20/08/2564 11:45 Preview : 1,173